Your Employment Solutions

Specialist in arbeidsrecht

Privacy statement

YES Advocatuur, statutair gevestigd in De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

YES Advocatuur
Soestdijkseweg Zuid 13
3732 HC De Bilt

Email:        info@yesadvocatuur.nl

Tel:            +31 (0)6 15508755

Website:   http://www.yesadvocatuur.nl


Doel verwerking

YES Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

-   het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van                             (gerechtelijke) procedures 

-   innen van declaraties

-   advisering, bemiddeling en verwijzing

-   voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

-   marketing- en communicatie activiteiten

-   werving en selectie (sollicitatie)


Soorten persoonsgegevens

YES Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat die in het kader van een opdracht aan ons zijn verstrekt en/of omdat u bij ons in dienst bent getreden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

-    voor- en achternaam

-   geslacht

-   geboortedatum

-   adresgegevens

-   telefoonnummer

-   e-mailadres

-   IP-adres

-   gegevens over uw activiteiten op onze website

-   bankrekeningnummer

-      kopie ID-bewijs (van onze medewerkers)


YES Advocatuur verwerkt in voorkomende gevallen ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

-   lidmaatschap vakbond

-   gezondheid

-   Burgerservicenummer (BSN)

-   ras (alleen op basis van pasfoto)

Behoudens BSN en pasfoto, verwerken wij deze bijzondere en/of gevoelige gegevens uitsluitend in geval van een juridische en/of advies procedure. In die gevallen worden deze gegevens aan ons verstrekt in een procedure en/of door onze opdrachtgevers. Het BSN en een pasfoto (ID-bewijs) verwerken wij separaat ook van onze medewerkers.


Grondslag verwerking

YES Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

-   wettelijke verplichting

-   ter uitvoering van een overeenkomst met u of het bedrijf waar u contactpersoon bent

-   op basis van een gerechtvaardigd belang

-   op basis van uw toestemming


Delen persoonsgegevens met derden

YES Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van YES Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door YES Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG


Beveiliging

YES Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval YES Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal YES Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn

YES Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. YES Advocatuur hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-   Juridische adviesdossiers en dossiers ten behoeve van een gerechtelijke procedure met inbegrip van alle                              persoonsgegevens van betrokkenen worden 7 jaar na de sluiting daarvan bewaard.

-   Sollicitatiebrieven, - formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie worden 4 weken bewaard, tenzij er een               arbeidsovereenkomst tot stand komt.

-   Personeelsdossiers van onze medewerkers, arbeidsovereenkomsten (en wijzigingen), promoties en verslagen van               functioneringsgesprekken daaronder begrepen worden tot 2 jaar na einde dienstverband bewaard.

-   Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen worden tot 5 jaar na einde dienstverband bewaard.

-   Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden worden tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard.

-   NAW gegevens van medewerkers worden tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard.

-   Onze financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.


Rechten betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij YES Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. YES Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Aanpassen privacy statement

YES Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het bedrijf gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).